Gost

Обмін Валют у Луцьку

пр. Соборності, 11л, ТЦ «Гостинець», 1 поверх

Про нас

   ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ОКТАВА ФІНАНС»

   Волинське відділення №24

   Адреса: 43026, Волинська обл., м. Луцьку, вул. Соборності 11л

   Начальник відділення: Рисінський Ігор Володимирович

   Телефон: +380 50 438-28-10

   Сайт: https://octava-ua.com

Ліцензії та дозволи

Витяг з НБУ

Перелік операцій, які здійснює ця каса:

 1. Касир зобов’язаний здійснювати операції з поверненням клієнту відповідної суми коштів у національній або іноземній валюті у разі його звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15 хвилин після проведення такої операції. Дані про особу, отримані у процесі обслуговування клієнтів під час здійснення валютообмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання передбаченим главою 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

  Kassier is obliged to carry out transactions with the client returns the appropriate amount of in national or foreign currency in the event of an appeal from rejection of currency exchange operations within 15 minutes after such transaction.Personal data received in the course of customer service during the foreign exchange transactions are bank secrecy regime with appropriate storage under Chapter 10 of the Law of Ukraine «Banks and Banking»


 2. Фізичні особи, які мають намір здійснити валютообмінну операцію повинні попереджати про свою резидентність.Фізичні особи-нерезиденти мають можливість здійснювати операцію зворотного обміну невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту лише за умови пред'явлення першого примірника довідки за формою №377. При цьому сума гривень, наданих для обміну, не може перевищувати тієї, що вказана в даній довідці. Оформлення довідки-certificate формою №377 здійснюється за згодою фізичної особи-нерезидента.

  Individuals intending to hold foreign currency exchange operation should notify as to their being residents.Non-residents individual person have an opportunity to reexchange unused-cash Ukrainian hryvnias for cash foreign currency only in case they present the first specimen of certificate be the form No.377. The amount of hryvnias cannot exceed the amount mentioned in the presented certificate. Making certificate on Form N377 carried by an individual non-residents.


 3. Банкноти іноземної валюти визнаються платіжними в разі повної відповідності встановленим банком-емітетом зразкам, якщо вони зберегли ознаки платіжності, а є найменування банку-емітету, номер і серію, номінал цифрами та словами, основні зображення лицьового та зворотнього боків, елементи захисту — водяний знак, магнітні мітки, захисну стрічку і волокна, мікро та макротексти, голограму, утому числі банкноти із незначними ознаками зношення:

     а) з потертостями та із загальним забрудненнями (уключено забруднення, що спричиняють локальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях);

     б) з невеликими масляними та іншими плямами, написами, відбитками штампів (за винятком штампів, які свідчать про те, що банкнота є неплатіжною), що перекривають одну з платіжності не більше ніж 20%;

     в) надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожний з надірваних не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти та місце склеювання не заважає визначити номінал платіжності.

  Видану з каси банку готівку клієнт має, не відходячи від каси, перевірити за пачками та корінцями банкнот, монети за мішечками (блоками), пакетами і роликами, а окремі банкноти перерахувати поаркушно (за кружками). Якщо готівка не була перерахована клієнтом у приміщенні банку під контролем працівника банку, то претензії щодо недостачі від клієнта не приймаються.

  Foreign currency banknotes are recognized as payment in the case of full compliance with the samples issued by the issuing bank, if they retained the signs of payment, and are the name of the issuing bank, number and series, face value in numbers and words, main face and reverse images, security features - watermark magnetic tags, protective tape and fibers, micro and macrotexts, holograms, including banknotes with minor signs of wear:

     a) with scuffs and general contaminants (including contaminants that cause local paper luminescence in UV rays);

     b) with small oil and other stains, inscriptions, imprints of stamps (except for stamps indicating that the banknote is non-paymentable), covering one of the payments not more than 20%;

     c) torn and glued in any way, if each of the torn ones does not exceed one fourth of the width of the banknote and the place of gluing does not interfere with determining the nominal value of the payment.

  The client must check the cash issued from the bank's cash desk without leaving the cash desk by bundles and bundles of banknotes, coins for bags (blocks), packages and rollers, and separate banknotes by bank (by circles). If the cash has not been transferred by the client at the premises of the bank under the control of the employee of the bank, then claims for deficiency from the client are not accepted.

Години роботи

Пн–Сб: 10:00–20:00

Нд: 10:00–18:00

Інші відділення

Luchesk

вул. Хурсенка, 58, ломбард «Перший»

Додаток для мобільних

kurs-application

Актуальні курси валют обмінників м. Луцька